การแถลงวิสัยทัศน์และแนวทางเพื่อขับเคลื่อน IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเกษตรและอาหารของโลก

การแถลงวิสัยทัศน์และแนวทางเพื่อขับเคลื่อน IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเกษตรและอาหารของโลก

ประกาศเรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประกาศเรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะ สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเฉพาะกิจ ด้านการแพทย์พื้นบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2/2567

การประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะ สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเฉพาะกิจ ด้านการแพทย์พื้นบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2/2567

การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากรกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สอน., รพ.สต. ที่ถ่ายโอนการกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากรกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สอน., รพ.สต. ที่ถ่ายโอนการกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องฝ่ายบริหารกองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7 ภายในวงเงิน 2,247 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องฝ่ายบริหารกองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7 ภายในวงเงิน 2,247 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง