คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด (8 downloads )
 • ตัวชี้วัดอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด (5 downloads )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด (2 downloads )
 • ตัวชี้วัดอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด (2 downloads )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด (3 downloads )
 • ตัวชี้วัดอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด (2 downloads )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวชี้วัดอธิบดี) ดาวน์โหลด (2 downloads )
 • ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รอบ 6 เดือน (ตัวชี้วัดอธิบดี) ดาวน์โหลด (2 downloads )
 • ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด (2 downloads )
 • ตัวชี้วัดอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด (2 downloads )
 • เอกสารการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดระดับกรม ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด (2 downloads )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • สรุปผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด (2 downloads )
 • สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด (2 downloads )
 • ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด (2 downloads )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด (2 downloads )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) ดาวน์โหลด (2 downloads )
 • ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1) ดาวน์โหลด (3 downloads )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2) ดาวน์โหลด (2 downloads )
 • ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 1) ดาวน์โหลด (2 downloads )

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • รูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด (5 downloads )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน รอบ 9 เดือน
 • สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
 • รูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • กราฟแสดงผลคะแนนการตรวจประเมินตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน คลิก
 • สรุปผลคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน รอบ 9 เดือน
 • กราฟแสดงผลคะแนนการตรวจประเมินตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
 • สรุปผลคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
 • สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือนรูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • กราฟแสดงผลคะแนนการตรวจประเมินตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • รูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • กราฟแสดงผลคะแนนการตรวจประเมินตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • รูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • รูปเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561