คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • สรุปผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลดไฟล์ (จำนวน 30 ครั้ง)
 • สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์ (จำนวน 29 ครั้ง)
 • ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลดไฟล์ (จำนวน 35 ครั้ง)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • รูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ (จำนวน 44 ครั้ง)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน รอบ 9 เดือน
 • สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
 • รูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • กราฟแสดงผลคะแนนการตรวจประเมินตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน คลิก
 • สรุปผลคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน รอบ 9 เดือน
 • กราฟแสดงผลคะแนนการตรวจประเมินตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
 • สรุปผลคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
 • สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือนรูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • กราฟแสดงผลคะแนนการตรวจประเมินตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • รูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • กราฟแสดงผลคะแนนการตรวจประเมินตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • รูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • รูปเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561