การประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมและจัดการความรู้ในองค์กร” และปาฐกถาเรื่อง “นโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ 2567” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมและจัดการความรู้ในองค์กร” และปาฐกถาเรื่อง “นโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ 2567” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

กรมเข้าร่วมเจริญสมาธิ และสนทนาธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2567

กรมเข้าร่วมเจริญสมาธิ และสนทนาธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2567

การประชุมขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร ผู้นำทางศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

การประชุมขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร ผู้นำทางศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

การประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2567

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2567

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ครั้งที่ 1/2567