เชิญชวนทำบุญสร้างพระพุทธรูปองค์ดำ “พระพุทธนิโรคาพาธศาสดา”

เชิญชวนทำบุญสร้างพระพุทธรูปองค์ดำ “พระพุทธนิโรคาพาธศาสดา”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำบันทึกรายการข้อมูลตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยในรูปแบบเอกสาร และภาพถ่าย Digital และปริวรรตเป็นภาษาปัจจุบัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำบันทึกรายการข้อมูลตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยในรูปแบบเอกสาร และภาพถ่าย Digital และปริวรรตเป็นภาษาปัจจุบัน

ประกาศ เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างหล่อพระพุทธรูปองค์ดำประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างหล่อพระพุทธรูปองค์ดำประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศผลการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ครั้งที่ 1/2567

ประกาศผลการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ครั้งที่ 1/2567

ภูมิปัญญาดูแลผู้สูงวัยห่างไกลโรคฤดูร้อน

ภูมิปัญญาดูแลผู้สูงวัยห่างไกลโรคฤดูร้อน

(ร่าง) คู่มือการดูเเลผู้ป่วยในสถานชีวาภิบาลด้วยการเเพทย์แผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก

(ร่าง) คู่มือการดูเเลผู้ป่วยในสถานชีวาภิบาลด้วยการเเพทย์แผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1 คน วันที่ 17-30 เม.ย. 67 (นายปรัชญากานต์ ประคองสันต์) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1 คน วันที่ 17-30 เม.ย. 67 (นายปรัชญากานต์ ประคองสันต์) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การประชุมขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนส นวดไทย และสมุนไพร

การประชุมขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนส นวดไทย และสมุนไพร