นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Website Security Policy of Department of Thai Traditional and Alternative Medicine
จัดทำเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

        มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
        กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอตภัยเว็บไชต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอตภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้ง ที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตไต้จากชื่อโปรโตคอลที่เป็น https://


        เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
       นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโตยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน
       – Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อนุมัติเท่นั้นจึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
       – Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อย่างสม่ำเสมอแล้ว กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย
       – Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็น ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน การติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของ ผู้ใช้บริการเป็นอย่างตึ จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าหากมีความจำเป็น ต้องใช้ Cookies กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก
       – Auto Log off ในการใช้บริการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหลังจากเลิกการใช้งานควร Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม L๐g of ระบบจะทำการ Log of ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแม้ว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางต้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยปราศจากอำนาจตามที่กล่าว ข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบ รักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านต้อย่างเต็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ตังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตังต่อไปนี้ด้วยคือ
       – ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์
       – ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่ เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรมตรวจสอบไวรัสในเครื่องของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker