การประชุม Morning Brief วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

สร้างเมื่อ 31/05/2024 16:53

      วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจสำคัญต่าง ๆ อาทิ การขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 การจัดประชุมการแพทย์พื้นบ้าน ลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 ทั้งการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 8 จ.อุดรธานี ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี