ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2550

นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551

นายแพทย์ลือชา วนรัตน์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552

นายแพทย์นรา นาควัฒนานุกุล

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553

พญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555

นายแพทย์สมชัย นิจพานิช

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556

ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558

นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559

นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563

พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566