โครงสร้างกรม

12 หน่วยงาน : 6 กอง/ 1 สถาบัน/ 2 สำนักงาน/ 2 กลุ่ม/ 1 โรงพยาบาล

ส่วนกลาง

อธิบดี
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กองวิชาการและแผนงาน
รองอธิบดี 1
 • สถาบันการแพทย์แผนไทย
 • กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย
 • กองกฎหมาย
 • กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
รองอธิบดี 2
 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองการแพทย์ทางเลือก
 • กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
 • สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
 • โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี (ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2566)
โรงพยาบาลสาขา (Extension OPD)
 • เขตสุขภาพที่ 6 ฉะเชิงเทรา
 • เขตสุขภาพที่ 9 สุรินทร์
 • เขตสุขภาพที่ 11 ชุมพร
 • เขตสุขภาพที่ 12 พัทลุง

หมายเหตุ : 8 หน่วยงานตามกฎกระทรวง 4 หน่วยงานจัดตั้งภายใน