นมัสการและหารือข้อสรุปทางเข้า-ออก สถานที่ในการก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสาขาหนองจอก ณ สำนักงานกลาง วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ (พระยาปลา) กรุงเทพมหานคร

นมัสการและหารือข้อสรุปทางเข้า-ออก สถานที่ในการก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสาขาหนองจอก ณ สำนักงานกลาง วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ (พระยาปลา) กรุงเทพมหานคร

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 13/2567

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 13/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 12,840 บาท (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 12,840 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเอ็มซีทีจากมะพร้าว จำนวน 250 กิโลกรัม เสนอราคาเป็น 74,900 บาท (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเอ็มซีทีจากมะพร้าว จำนวน 250 กิโลกรัม เสนอราคาเป็น 74,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อผลิตตำรับยาพอกเข่าดูดพิษ เสนอราคาเป็น 237,280 บาท (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อผลิตตำรับยาพอกเข่าดูดพิษ เสนอราคาเป็น 237,280 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเหมาผลิตฉลากตำรับยาทาพระเส้นและตำรับยาพอกเข่าดูดพิษ จำนวน 4 รายการ เสนอราคาเป็น 121,467.47 บาท (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเหมาผลิตฉลากตำรับยาทาพระเส้นและตำรับยาพอกเข่าดูดพิษ จำนวน 4 รายการ เสนอราคาเป็น 121,467.47 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องผสมแห้งแบบ V-Shape จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 250,380 บาท (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องผสมแห้งแบบ V-Shape จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 250,380 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

ประกาศกรมฯ เรื่อง เลื่อนวันและเวลาการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศกรมฯ เรื่อง เลื่อนวันและเวลาการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

การประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาวิชาการและการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาวิชาการและการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ