การประชุม Morning Brief วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

สร้างเมื่อ 29/05/2024 16:53

      วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจสำคัญต่าง ๆ อาทิ พิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ สาขาเขตสุขภาพที่ 8 จ.อุดรธานี มหกรรมสมุนไพรนานาชาติ จ.มหาสารคาม การประชุมคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสุมนไพรแห่งชาติ (ชุดใหญ่) ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี