หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ จำนวน 20 หลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หนังสือ/ตำราการแพทย์แผนไทย เช่น นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมงฯ

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

การเรียนรู้ด้วยต้นเองในศตวรรษที่ 21 (งานสารบรรณ การเงินการคลัง และพัสดุ)

หลักสูตรพื้นฐานกัญชาทางการแพทย์แผนไทย (Basic Cannabis)