ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

อธิบดี

โทร : 02 590 2603
โทรสาร : 02 951 0883
e-mail : 

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์

รองอธิบดี

โทร : 02 590 7007 ต่อ 1209
โทรสาร : 02 965 9442
e-mail : dr.yim.dtam@gmail.com

นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์

รองอธิบดี

โทร : 02 591 7007 ต่อ 1207
โทรสาร : –
e-mail : tewantha@gmail.com

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

ที่ปรึกษา

นางเอ็นดู วิเรปะนะ

เลขานุการกรม

โทร : 02 590 2604
โทรสาร : 02 591 7815
e-mail : Donut_456@hotmail.com

ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

โทร : 02 564 7889
โทรสาร : 02 564 7889
e-mail : Preecha.nootim@gmail.com

นพ.กุลธนิต วนรัตน์

กองการแพทย์ทางเลือก

โทร : 02 591 7007 ต่อ 2702
โทรสาร : –
e-mail : kulthanitw@gmail.com

นายสมศักดิ์ กรีชัย

สถาบันการแพทย์แผนไทย

โทร : 02 149 5647
โทรสาร : 02 1495 647
e-mail Srp.dtam@gmail.com

ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์

กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย

โทร : 02 149 5607
โทรสาร : 02 ​591 1095
e-mail : indi.dtam@gmail.com

ดร.รัชนี จันทร์เกษ

กองวิชาการและแผนงาน

โทร : 02 149 5649
โทรสาร : 02 149 5649
e-mail : chantraket@gmail.com

กองกฎหมาย

โทร : 02 965 9372
โทรสาร : 02 965 9372
e-mail : 

ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน

โทร : 02 224 3261
โทรสาร : 02 224 8802
e-mail : Preecha.nootim@gmail.com

นางศรีจรรยา โชตีก

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร : 02-591-7809
โทรสาร : 02 951 0218
e-mail : kpr.dtam.951@gmail.com

นายสมศักดิ์ กรีชัย

สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย

โทร : 02 591 0787
โทรสาร : –
e-mail : augus_organ@hotmail.com

นางสาวอุษา ป่าทอง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร : 02 149 5695
โทรสาร : 02 149 5695
e-mail : patong2564@gmail.com

ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล

กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

โทร : 02 149 5609
โทรสาร : 02 149 5609
e-mail : th.policy2016@gmail.com