นโยบายเว็บไซต์

นโยบายเว็บไซต์ของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Website Policy of Department of Thai Traditional and Alternative Medicine
จัดทำเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

1. วัตถุประสงค์

     เว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการ ในการใช้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป และบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการใช้บริการ เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ กรมกรแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ ตกลงที่ จะปฏิบัติตาม เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

 • ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้างส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์ อักษร ชอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอหรือรูปภาพ อื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
 • เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ เจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
 • ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
 • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทานทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
 • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ อื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของ ผู้ใช้บริการได้

 • ในกรณีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ ผู้ใช้บริการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

 • ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อันเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

 • ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ ยอมรับโดยทั่วไป

 • ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริกรใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

 • ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของกรมการแพทย์แผ่นไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

 • ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

 • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

 • ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซอื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เท่านั้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายัง เว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชม เว็บไชต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไชต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไชต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไชต์ของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซค์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไชต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

5. การปฏิเสธความรับผิด

     กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซนี้หรือเว็บไซที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะได้รับแจ้งว่าอาจจะ เกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไชต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งร่วมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของ ผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่ เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มี อยู่ในบริการซึ่ง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยไม่ได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

     การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย