นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Privacy Policy of Departme ent of Thai Traditional and Alternative Medicine
จัดทำเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

      กรมการแพทย์แผ่นไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำนโยบาย การคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดังนี้

      การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผ่นไทยและการแพทย์ทางเลือก ทางเว็บไซต์จึงไต้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ฮีเมล์แอดเตรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (7IP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นตัน

  2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาซึกหรือเพื่อไช้บริการอย่างไดอย่างหนึ่ง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเต้ม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สั่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนไจ (Interests) หรื อหมายเลขบัตรเครดีต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

  3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการไช้บริการ อันจะเป็นประโยซน์ในการนำสถิตีไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงจำเป็นต้องจัดก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม คันผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมขม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไชต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

  4. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเสือก ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่สามารถรับรอง ข้อความ หรือรับรองการตำเนินการใตๆ ตามที่ไต้มีการประกาศไว้ใน
    เว็บไซต์ตังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใต ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ไต้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใตๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เว็บไซต์ตังกล่าวไต้ประกาศไว้

      การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. กรมการแพทย์แผ่นไทยและการแพทย์ทางเลือก จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เท่านั้

  2. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไต้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

  3. ในกรณีที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไต้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ตำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ กรมการแพทย์แผ่นไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นตัน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการตังกล่าว เก็บรักษาความสับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลตังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกีจกรรมหรือกิจการของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

      สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
      เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเสือกที่จะให้มีการไช้ หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนง ตังกล่าวเพื่อแจ้งให้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทราบในหน้าเว็บ https://www.dtam.moph.co.th

      การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
      เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอตภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครติต เป็นต้นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงไต้จัตให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลตังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลตังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

      การใช้คุกกี้ (Cookies)
      “คุกกี้”คือ ข้อมูลที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่งไปยัง โปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (web browser)ของผู้ช้บริการ และเมื่อมีการติตตั้งข้อมูลตังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ https://www.dtam.moph.so.thสมารถบันทีกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทำงานอีกต่อไปหากท่านเลือกไช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะไต้รับความสะดวกสบายไนการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ไนการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเสือก เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต่อไป

      การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ตังนั้น กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ เยี่ยมขม หรือมีการใช้บริการจากว็บไซของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

      การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
      ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมไดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยินดีที่จะอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อไป โดยท่านสามรถติดต่อกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-591-7007

โทรสาร 02-591-7007

Email – ict@dtam.mail.go.th