แผนการบริหารงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการบริหารงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเรื่อง ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai-D) พร้อมรายชื่อบริษัทที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ในนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

ประกาศเรื่อง ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai-D) พร้อมรายชื่อบริษัทที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ในนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

ประกาศเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai-D)

ประกาศเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในนามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai-D)

คู่มือการดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) แบบบูรณาการ

คู่มือการดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) แบบบูรณาการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง สมุนไพร Herbal Champions พ.ศ. 2566

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง สมุนไพร Herbal Champions พ.ศ. 2566

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกรมฯ

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกรมฯ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก