การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กฏหมาย / พรบ.
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ประกาศ ณ 2564
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
2562
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
2550
คำสั่ง / ประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับสูงประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Chief Information Security Officer : CISO)
ประกาศ ณ 2567
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2567
นโยบาย / ระเบียบ / แนวทาง / แนวปฏิบัติ
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ 2565