การประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะ สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเฉพาะกิจ ด้านการแพทย์พื้นบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2/2567

สร้างเมื่อ 30/05/2024 16:47

      วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะ สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเฉพาะกิจ ด้านการแพทย์พื้นบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษากรม คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเป็นเจ้าภาพ อาทิ กำหนดการและพิธีการภายในงานประชุม กิจกรรมภายในงานประชุม ผู้แทนจากประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย รวมทั้งการสาธิตการรักษาด้วยภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน (Showcase) ของประเทศสมาชิก ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)