เกี่ยวกับเรา

รู้จักกรม
 • ประวัติและตราสัญลักษณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 • โครงสร้างกรม
 • หน่วยงานภายในกรม
 • แผนปฏิบัตราชการ
 • ผู้บริหารภายในกรม
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA)
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 • รับเรื่องร้องเรียน
 • รับเรื่องร้องเรียนทุจริต
ดิจิทัล กรม
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง
 • แผนงานพัฒนาดิจิทัล ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรม
 • ประกาศนโยบายแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ