การประชุม Morning Brief วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

สร้างเมื่อ 30/05/2024 16:59

      วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจสำคัญต่าง ๆ อาทิ การออกแบบหอที่จะประดิษฐานพระพุทธรูปนิโรคาพาธศาสดา (พระพุทธรูปประจำกรม) ข้อเสนอขอกรอบอัตรากำลังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3 กลุ่มภารกิจ เตรียมการประชุมสื่อสารนโยบายมุ่งเน้นและขับเคลื่อนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ติดตามงบประมาณรายจ่าย ทั้งรายละเอียดโครงการส่งเสริมคุณค่าและบทบาทการแพทย์แผนไทยในการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในดินแดนพุทธภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี