ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง ประจำกรม DCIO​

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก