ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง ประจำกรม DCIO​

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คำสั่ง/ข้อมูล
คำสั่งกรม เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมฯ
ข้อมูลส่วนบุคคล