การประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/2567

สร้างเมื่อ 29/05/2024 08:57

      วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นางเอ็นดู วิเรปะนะ เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/2567 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงาน อาทิ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานการกรม ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 โครงสร้างกลุ่มงานบริหารทั่วไป กิจกรรมตักบาตรประจำเดือน กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ รวมทั้งมีการหารือหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเลขานการกรม และกิจกรรมส่งเสริมความรักความผูกพันบุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม (Engagement) ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี