เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

พรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ 2562
Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)
2019
คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
คำสั่งกรม ที่ 1200/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) กรม
ณ 16 มิ.ย. 66
คำสั่งกรม ที่ 2321/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กรม
ณ 20 พ.ย. 66
นโยบาย/ระเบียบ/แนวทาง/แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรม
ประกาศ ณ 27 ต.ค. 66
แบบฟอร์ม
ตัวอย่าง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
F–01–Rev.00
หนังสือให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกรม
F–02–Rev.00 (v.1)