E-Service

การขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)
ขอรับสิทธิ์และใช้งานระบบส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร
คู่มือการใช้งาน ระบบขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร
การใช้บริการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร