ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงข้อมูลผังรายชื่อหน่วยงานกองกฎหมาย เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงข้อมูลผังรายชื่อหน่วยงานกองกฎหมาย เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้ออุปกรณ์ของลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 34,240 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้ออุปกรณ์ของลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 34,240 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รายการป้ายชุมชนเวลเนส เป็นเงินทั้งสิ้น 10,700 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รายการป้ายชุมชนเวลเนส เป็นเงินทั้งสิ้น 10,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการอบรม เป็นเงินทั้งสิ้น 6,398.60 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการอบรม เป็นเงินทั้งสิ้น 6,398.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวม 2 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวม 2 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อยา 1% Siver sulfadiazine cream สำหรับใช้ในการวิจัย จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อยา 1% Siver sulfadiazine cream สำหรับใช้ในการวิจัย จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจัางเหมาบริการผลิตใบประกาศนียบัตร ป้ายให้ความรู้และแสดงตราสัญลักษณ์ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย สำหรับใช้ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เป็นเงินทั้งสิ้น 166,920 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจัางเหมาบริการผลิตใบประกาศนียบัตร ป้ายให้ความรู้และแสดงตราสัญลักษณ์ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย สำหรับใช้ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เป็นเงินทั้งสิ้น 166,920 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 2 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 2 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก