การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน การดำเนินงาน ITA

การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

         คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

         มาตรฐานการปฏิบัติงาน การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย หรือแปรรูปทางการค้า

         คู่มือประกอบการรับรองหมอพื้นบ้าน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

         การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

         การให้บริการศูนย์การแพทย์ทางเลือก

         การขอรับอนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูป สมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

         การใช้งานระบบขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

         รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2566

         รายงานข้อมูลสถิติการขอรับใบอนุญาตสมุนไพรควบคุม

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

         ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2565

E-Service

         DTAM TELEMEDICINE การแพทย์แผนไทยทางไกล

         ระบบค้นหาสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองศูนย์เวลเนส (Wellness Center)

         ระบบบตรวจสอบสถานศึกษาด้านการแพทย์ทางเลือก

         ระบบขอรับสิทธิส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

         การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

         หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

         การกำหนดแนวทาง กำหนดจำนวนวันการพักใช้ และเพิกถอน ใบอนุญาตสมุนไพรควบคุม (ช่อดอกกัญชา)

นโยบาย No Gift Policy
     ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

         การประเมินและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

         รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

         คู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Flowchart)

         ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

         ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

แผนป้องกันการทุจริต

         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

         รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

         รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

         ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

         ข้อกำหนดจริยธรรม

         การขับเคลื่อนจริยธรรม

         การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

         ผลวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         แนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566

         การประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การบริหารงาน

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          คู่มือการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

          คู่มือการรับบริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือก

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          สถิติการให้บริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือก รอบ 6 เดือน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจให้บริการ

          รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือก

E-Service

          ระบบนัดหมายศูนย์การแพทย์ทางเลือก

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          การคัดเลือกเพื่อบรรบุคคลเข้ารับราชการ

          การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

          การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

          แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

          หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

          หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

          หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

         บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับบริษัทพัชรกานดาจำกัด

         บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทย ฯ กับ กลุ่มบริษัทและกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกัญชา กัญชง

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

         นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

         การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

          มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

          อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “รู้จริง! วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง”         

          แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

          รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

          มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

          ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564

          การกำหนดผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

          รายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

          การติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ