การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมและจัดการความรู้ในองค์กร” และปาฐกถาเรื่อง “นโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ 2567” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

สร้างเมื่อ 29/02/2024 16:33

    วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมและจัดการความรู้ในองค์กร” และปาฐกถาเรื่อง “นโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ 2567” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการสร้างและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนและพัฒนาด้านองค์ความรู้วิชาการ งานวิจัย และการจัดการความรู้ ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองคณะบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการและ คุณค่าองค์กร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากรกรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมี ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กล่าวรายงาน และบุคลากรกรมเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี