การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2567

สร้างเมื่อ 29/02/2024 14:12

    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน 13 ประเด็น อาทิ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการพระราชดำริ การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สุขภาพจิตยาเสพติด มะเร็งครบวงจร การสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร การแพทย์ปฐมภูมิ สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ สถานชีวาภิบาล รพช. แม่ข่าย ดิจิทัลสุขภาพ ส่งเสริมการมีบุตร เศรษฐกิจสุขภาพ นักท่องเที่ยวปลอดภัย และพิจารณานโยบายการดูแลสุขภาพชาวเล แผนการเตรียมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนไทย-มาเลเซีย และ(ร่าง)ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)