การประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 29/02/2024 16:45

    วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (แบบไม่เป็นทางการ) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 และพิจารณาการเสนอขอจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่ และกรอบอัตรากำลังรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมกานพลู อาคาร 3 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)