การประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่า

สร้างเมื่อ 29/02/2024 14:51

    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมสมุนไพร ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ 2566-2570 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการฯ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม