การประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาวิชาการและการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สร้างเมื่อ 29/04/2024 16:02

      วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาวิชาการและการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกัน อาทิ แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และอื่น ๆ ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี