การประชุม Morning Brief 29 เมษายน 2567

สร้างเมื่อ 29/04/2024 16:43

      วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ได้แก่ เตรียมรายละเอียดโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อหารือกับอธิบดี เรื่องหารือแนวทางการพัฒนาวิชาการและการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งการเตรียมรายละเอียดงานด้านสมุนไพร สำหรับการไปประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี