ประกาศกรมฯ เรื่อง เลื่อนวันและเวลาการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สร้างเมื่อ 29/04/2024 17:14