ประกวดราคจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกวดราคจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 17 เล่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 3,474.29 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กลุ่มตรวจสอบภายใน)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 17 เล่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 3,474.29 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กลุ่มตรวจสอบภายใน)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้งทีวี มีล้อเลื่อน จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 24,931 บาท

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้งทีวี มีล้อเลื่อน จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 24,931 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดแรงกดของกล้ามเนื้อ (Algometer) จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดแรงกดของกล้ามเนื้อ (Algometer) จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับควันพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 10,165 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับควันพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 10,165 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,712.50 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,712.50 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 67) เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 67) เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อยาสมุนไพรสำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 9,763,023.50 บาท

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อยาสมุนไพรสำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 9,763,023.50 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท