การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากรกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สอน., รพ.สต. ที่ถ่ายโอนการกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากรกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สอน., รพ.สต. ที่ถ่ายโอนการกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ