การอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)

สร้างเมื่อ 27/06/2024 09:32

      วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.45 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness) และการดำเนินงานด้านวิชาการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล กองวิชาการและแผนงาน ณ ห้องประชุมการบูร อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้บริหารและบุคลากรกรมเข้าการอบรมอย่างพร้อมเพรียง