การประชุมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2567

การประชุมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน (STOP SEXUAL HARASSMENT IN THE WOURKPLACE)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน (STOP SEXUAL HARASSMENT IN THE WOURKPLACE)

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 7/2567

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 7/2567

การประชุมหารือส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบ ครั้งที่ 3/2567

การประชุมหารือส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบ ครั้งที่ 3/2567

การประชุมคณะทำงานบูรณาการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 4/2567

การประชุมคณะทำงานบูรณาการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 4/2567

ร่วมหารือและต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์จีนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู่

ร่วมหารือและต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์จีนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู่

การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2/2567

การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2/2567