การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 12/2567

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 12/2567

การประชุมคณะอนุกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะอนุกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ครั้งที่ 1/2567

เชิญชวนทำบุญสร้างพระพุทธรูปองค์ดำ “พระพุทธนิโรคาพาธศาสดา”

เชิญชวนทำบุญสร้างพระพุทธรูปองค์ดำ “พระพุทธนิโรคาพาธศาสดา”

(ร่าง) คู่มือการดูเเลผู้ป่วยในสถานชีวาภิบาลด้วยการเเพทย์แผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก

(ร่าง) คู่มือการดูเเลผู้ป่วยในสถานชีวาภิบาลด้วยการเเพทย์แผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก

การประชุมขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนส นวดไทย และสมุนไพร

การประชุมขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนส นวดไทย และสมุนไพร

การประชุมผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 7/2567

การประชุมผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 7/2567

หารือเกี่ยวกับรายละเอียดการออกแบบสถานที่สำนักงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

หารือเกี่ยวกับรายละเอียดการออกแบบสถานที่สำนักงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2567

การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2567

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/2567

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/2567