หนังสือ/ตำราการแพทย์แผนไทย

สร้างเมื่อ 13/02/2024 15:28

หนังสือ/ตำราการแพทย์แผนไทย เป็นลิขสิทธิ์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สนับสนุนโดยสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผู้ขอดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สามารถใช้เพื่อประกอบการอบรมเท่านั้น ห้ามพิมพ์จำหน่าย

เงื่อนไขการขอดาวน์โหลด

  • กรณีเป็นโรงเรียน คลินิก หรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จะต้องเป็นหน่วยงานที่จัดการอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง หรือผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
  • กรณีเป็นบุคคลทั่วไป จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม โทร : 02-5917007 ต่อ 3506 (กลุ่มงานพัฒนากำลังคน)

แบบคำร้อง

ขอความอนุเคราะห์ตำราการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทย