หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ จำนวน 20 หลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สร้างเมื่อ 08/01/2024 11:20
หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ จำนวน 20 หลักสูตร
 1. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียน หนังสือราชการ
 2. หลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 3. หลักสูตรศิลปะในการเขียนและการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ
 4. หลักสูตรภาษาอังกฤษ : การเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 5. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน : การเขียนจดหมายโต้ตอบ ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 6. หลักสูตรการเขียนหนังสือโต้ตอบทางราชการเป็นภาษาอังกฤษ
 7. หลักสูตร Microsoft Office Word 2016
 8. หลักสูตร Microsoft Office Excel 2016
 9. หลักสูตร Microsoft Office PowerPoint 2016
 10. หลักสูตรการใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
 11. หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้าน HR (HR Tech)
 12. หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
 13. หลักสูตรความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม
 14. หลักสูตรการสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน
 15. หลักสูตรจริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน
 16. หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (รอเปิดหลักสูตร)
 17. หลักสูตรการออกแบบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (รอเปิดหลักสูตร)
 18. หลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม (รอเปิดหลักสูตร)
 19. หลักสูตรการงบประมาณภาครัฐ
 20. หลักสูตรการสร้าง Infographics: What & How? (รอเปิดหลักสูตร)
หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ จำนวน 20 หลักสูตร
 1. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียน หนังสือราชการ
 2. หลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 3. หลักสูตรศิลปะในการเขียนและการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ
 4. หลักสูตรภาษาอังกฤษ : การเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 5. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน : การเขียนจดหมายโต้ตอบ ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 6. หลักสูตรการเขียนหนังสือโต้ตอบทางราชการเป็นภาษาอังกฤษ
 7. หลักสูตร Microsoft Office Word 2016
 8. หลักสูตร Microsoft Office Excel 2016
 9. หลักสูตร Microsoft Office PowerPoint 2016
 10. หลักสูตรการใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
 11. หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้าน HR (HR Tech)
 12. หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
 13. หลักสูตรความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม
 14. หลักสูตรการสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน
 15. หลักสูตรจริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน
 16. หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (รอเปิดหลักสูตร)
 17. หลักสูตรการออกแบบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (รอเปิดหลักสูตร)
 18. หลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม (รอเปิดหลักสูตร)
 19. หลักสูตรการงบประมาณภาครัฐ
 20. หลักสูตรการสร้าง Infographics: What & How? (รอเปิดหลักสูตร)