การจดสิทธิภูมิปัญญา

1. การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล

1.1 ตัวอย่าง แบบหนังสือยินยอม และแผนผังการสืบทอดฯ
1.2 แบบ ภ.ท.7 และแบบรายบละเอียดกรณีผู้สืบทอด
1.3 แบบ ภ.ท.7 และแบบรายบละเอียดกรณีผู้ปรับปรุงหรือพัฒนา
1.4 แบบ ภ.ท.7 และแบบรายบละเอียดกรณีผู้คิดค้น
1.7 แบบคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
1.5 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
1.6 มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

2. การขึ้นทะเบียนที่ดินและการขอรับความช่วยเหลือหรือขอรับการสนับสนุน

2.1 สมุนไพรที่ได้รับการสนับสนุน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
2.2 การขอรับความช่วยเหลือหรือขอรับการสนับสนุนปลูกสมุนไพรในที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียน
2.3 ตัวอย่างหนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียน ตามประกาศกรม ฯ
2.4 มาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนที่ดิน 45 วันทำการ
2.5 คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง การขอขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพร

3. การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ

3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากตำรับยาและตำราทางการแพทย์แผนไทยของชาติ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
3.2 คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ

4. การขออนุญาตสมุนไพรควบคุม

4.1 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1013/2560
4.2 กำหนดเลขใบอนุญาตสมุนไพรควบคุม
4.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย หรือแปรรูปทางการค้า ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
4.4 คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง การขอรับอนุญาตศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

5. ประกาศคุ้มครองรายการตำรับยาแผนไทยในตำราการแพทย์แผนไทย

5.1 การประกาศคุ้มครองรายการตำรับยาแผนไทยในตำราการแพทย์แผนไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
5.2 ประกาศฉบับที่ 1 - 28