ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง​​

บริษัท ห้างร้าน องค์กร หรือนิติบุคคลที่สนใจเสนอราคา กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถอ่านและกรอกข้อมูลรายการได้ที่เว็บไซต์

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างดิจิทัล (Digital Procurement)

 

ซึ่งจะมีรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศราคากลาง
 • ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 • ยกเลิกประกาศเชิญชวน
 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 • เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
 • เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ขายทอดตลาด
 • ตอบข้อซักถาม
 • ประกาศอื่นๆ
 • ประกาศสาระสำคัญในสัญญา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

1 25 26 27 28 29 36

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

1 25 26 27 28 29 36