การประชุมปรึกษาหารือ (เสวนาโต๊ะกลม) หัวข้อ "ก้าวต่อไปของสมุนไพรไทยหลังการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 : กรณีศึกษาฟ้าทะลายโจร"

สร้างเมื่อ 27/06/2024 15:03

      วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ (เสวนาโต๊ะกลม) หัวข้อ “ก้าวต่อไปของสมุนไพรไทยหลังการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 : กรณีศึกษาฟ้าทะลายโจร” ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี และออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
การประชุมจัดโดยกลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน โดยมีนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีฯ ผู้บริหาร บุคลากรของกรม และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษาหารือและจัดการความรู้ ในกรณีบทบาทของฟ้าทลายโจร หลังการระบาดของโควิด-19 และแนวทางการพัฒนาสมุนไพรไทยในอนาคต