การประชุมผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 9/2567

สร้างเมื่อ 25/06/2024 15:33

      วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 9/2567 ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี คณะที่ปรึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรกรม เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าภารกิจที่สำคัญของกรม อาทิ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมกรม สถานะเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกรม การดำเนินงานด้านพัสดุ การบริหารอัตรากำลัง กระบวนการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติและผลการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติปี 2567 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ PMQA ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (site visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถานการณ์และผลการบังคับใช้กฎหมาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.. 2565 รวมถึง เตรียมการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 21