การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 7/2567

สร้างเมื่อ 28/05/2024 02:24

      วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 7/2567 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีการพิจารณา แผนงานหรือโครงการด้านการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ ด้านการศึกษาองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์ฯ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)