การประชุม Morning Brief วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

สร้างเมื่อ 28/05/2024 16:21

      วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมีผู้บริหารและบุคลกรของกรมฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจต่าง ๆ อาทิ การสรุปการประชุมมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2567-2568 ที่เกี่ยวข้องกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบให้กองยาฯ ดำเนินการทำรายละเอียดมานำเสนอการดำเนินการกระบวนการขอขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรเป็นตำรับยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรว่ามีขั้นตอนอย่างไร มีเอกสารอะไรและมีปัญหาที่อะไรบ้าง ติดตามการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ที่จังหวัดพิษณุโลก และสรุปการเตรียมงานเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทย สาขาเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี