การประชุมหารือส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบ ครั้งที่ 3/2567

สร้างเมื่อ 16/05/2024 17:14

      วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายโฆสิต สุวินิจจิต คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะทำงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี ในการประชุมมีการนำเสนอร่างโครงการนำร่องผลิตวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งผลลัพธ์จากโครงการนี้จะช่วยสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากสมุนไพร และประชาชนสามารถเข้าถึงสมุนไพรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน