การประชุมหารือเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านลุ่มน้ำโขง

สร้างเมื่อ 13/05/2024 15:44

      วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมหารือเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านลุ่มน้ำโขง โดยมีผู้บริหาร ที่ปรึกษากรม และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 11 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์ชาติพันธุ์ และความหลากหลายของพันธุ์พืชสมุนไพร พร้อมทั้งขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ดั้งเดิมให้ครอบคลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียน ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการเพทย์แนไทยและการแพททางเลือกจ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)