การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯรายการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฯ สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 09/05/2024 16:31

      วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.40 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลาง และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รายการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานคลังและพัสดุ อาคาร 2 ชั้น 2