การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2567

สร้างเมื่อ 11/04/2024 01:04

      วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ที่ปรึกษากรม นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ในที่ประชุมมีการชี้แจงโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประจำสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 และพิจารณาโครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบส่งข้อมูล PHR จาก HIS เข้าระบบ MOPH-PSR ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ และโครงการจ้างพัฒนาระบบการจัดทำบัตรและการสื่อสารข้อมูลของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ 2542 ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี