การประชุม Morning Brief วันที่ 22 มีนาคม 2567

สร้างเมื่อ 22/03/2024 10:50

    วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามและมอบหมายภารกิจสำคัญของกรม อาทิ การใช้สถานที่ของสภาการแพทย์แผนไทย, ผู้ตรวจราชการของกรมการแพทย์แผนไทยฯ มอบให้เป็นตัวแทน และกลับมาสรุปการตรวจราชการในส่วนของแพทย์แผนไทย ของแต่ละเขตสุขภาพ กองวิชาการและแผนงาน กำหนดให้มีการประชุมภายหลังจากการสรุปตรวจ, ติดตามการดำเนินงานด้านยาอดยาบ้า/ยาอดฝิ่น การบำบัดให้ใช้แนวทางด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกเข้ามาเป็นหลักในการบำบัด ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี